หน้าหลัก

   จดโดเมนใหม่

   ย้ายโดเมน

   ต่ออายุโดเมน

   Business Email

   Enterprise Email

   เว็บโฮสติ้ง (Windows)

   เว็บโฮสติ้ง (Linux)

   SSL Certificates

   เว็บสำเร็จรูป

   Software

   ติดต่อเรา
   

 
ข้อตกลงการใช้บริการ

1. คำจำกัดความ : ซึ่งถูกใช้หรืออ้างถึงภายใต้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าแต่ละรายซึ่งได้ทำการจดทะเบียน ต่ออายุ โอนย้าย เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อโดเมน , เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง หรือใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนกับ manydomain.com
1.2 ผู้ให้บริการ หมายถึง manydomain.com

2. ผู้ให้บริการจะดูแลระบบเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเว็บไซต์ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น วงจรเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน อาจจะเกิดเหตุขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่านไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตามหากระบบของผู้ให้บริการขัดข้องมีปัญหา หรือผู้ใช้บริการพบปัญหาใดๆ ผู้ให้บริการจะรีบตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

3 . เว็บไซต์ต่อไปนี้ ไม่สามารถเช่าพื้นที่เซิฟร์เวอร์ของผู้ให้บริการได้
• นำเสนอสื่อที่ผิดศีลธรรม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
• นำเสนอ หรือ เป็นสื่อกลาง หรือ อ้างอิงไปถึงเว็บที่กล่าวร้าย เสียดสี ดูหมิ่น ต่อบุคคลอื่น องค์กร ศาสนา ประเทศชาติ
• นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น , ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ , สื่อลามกอนาจาร , เพลงในรูปแบบ MP3 เป็นต้น
• เกี่ยวกับ SPAM
   - ส่งอีเมล์ หรือ ใช้ URL จากเว็บไซต์ที่เช่าพื้นที่เซิฟร์เวอร์จากผู้ให้บริการในข้อความที่เป็น SPAM
   - ส่ง SPAM MAIL ผ่านทางเซิฟร์เวอร์ของผู้ให้บริการ
• ใช้ IRC bots รันบนเซิฟร์เวอร์
• Hacker ผู้ที่มีความตั้งใจเจาะระบบของเราหรือใช้เซิฟร์เวอร์ของเราเจาะระบบผู้อื่น
• ใช้ Third party script ทำให้ระบบ server เกิดปัญหาหรือไม่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการอื่นๆได้

ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ละเมิดข้อห้ามดังกล่าว หากพบว่ามีสิ่งที่ถูกห้าม เราจะลบออกทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือ กับฝ่ายกฏหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนดำเนินการทางกฏหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

4 . ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใด ที่ทำให้ผู้ให้บริการเกิดความเสียหายจากเหตุใดๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

5 . ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการ อันมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถใช้งานโดเมนของผู้ใช้บริการได้ หรือ โดเมนเนมถูกขโมย หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมนเนมโดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือการเสียหาย หรือสูญหาย ของข้อมูลของผู้ใช้บริการ เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการขาดรายได้จากโดเมนของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6 . ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ และกฏระเบียบในการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

7 . หากเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมใด ที่ทำให้ระบบเซิฟร์เวอร์ของผู้ให้บริการเสียหาย หรือมีปัญหา หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการเว็บโฮสติ้ง หรือโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

8 . การย้ายโดเมนออก จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 10 วัน

9 . ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการให้บริการนี้แล้ว และเห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

10 . ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกให้บริการแก่เว็บไซต์ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับข้างต้นโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการยกเลิกการให้บริการ และการตัดสินใจของผู้ให้บริการถือเป็นอันสิ้นสุด
 Home   Domain   Web Hosting   Business Email   Enterprise Email   SSL   Software   Contact Us  
© 2545-2566, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท โก อะเฮด จำกัด ข้อตกลงในการใช้บริการ
99/917 หมู่ที่ 8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 08-6539-9663; อีเมล์ webmaster [@] manydomain.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549009543